top of page
Lidmaat Inligtingsvorm

Man

Vrou

Persoonlike besonderhede

Van

Volle Naam

Nooiensvan

Noemnaam

Gebootedatum

Id Nommer

Huwelikstatus

Datum van huwelik

Woonadres

Posadres

Beroep

Werkgewer

Telefoon Huis

Telefoon Werk

Selnommer

E-Posadres

Aansluitmetode

Datum aangesluit by Strooidak

Naam van vorige gemeente

Besonderhede van 'n kind (Doop/Belydend) wat steeds by U woon

Kind 1

Van

Noemnaam

Voorletters

Volle name

Titel

Geboortedatum

Id nommer

Datum aangesluit by Strooidak

Woonadres

Selnommer

Posadres

E-Posadres

Status

Watter skool / universiteit / beroep

Is hy / sy aktiewe lidmaat van Strooidak of woon hy / sy elders

Datum belydenis afgelê

Wil hy / sy lidmaat bly of na nuwe Gemeente oorgeplaas word

Naam van nuwe Gemeente

Kind 2

Van

Noemnaam

Volle name

Titel

Voorletters

Geboortedatum

Id Nommer

Datum aangesluit by Strooidak

Woonadres

Posadres

Selnommer

E-Posadres

Status

Watter skool / universiteit / beroep

Is hy / sy aktiewe lidmaat van Strooidak of woon hy / sy elders

Datum belydenis afgelê

Wil hy / sy lidmaat bly of na nuwe Gemeente oorgeplaas word

Naam van nuwe Gemeente

Kind 3

Van

Noemnaam

Voorletters

Id Nommer

Volle name

Titel

Geboortedatum

Datum aangesluit by Strooidak

Woonadres

Posadres

Selnommer

E-Posadres

Status

Watter skool / universiteit / beroep

Is hy / sy aktiewe lidmaat van Strooidak of woon hy / sy elders

Datum belydenis afgelê

Wil hy / sy lidmaat bly of na nuwe Gemeente oorgeplaas word

Naam van nuwe Gemeente

Meelewing

Het jy 'n gawe en / of is daar 'n bediening waar jy graag sou by inskakel ?

Merk die opsies
Merk die opsie

Ander

Sal jy en jou gesin daarvan hou om 'n besoek van een van die predikante te ontvang?

Wil julle deel word van 'n kleingroep en / of 'n Bybelstudiegroep?

Finasiële bydrae

Maandelikse Dankoffer - verkies jy: per debietorder wat outomaties elke
jaar met 10% verhoog word

Maandelikse Dankoffer - verkies jy: per debietorder en jy sal ons in kennis
stel  wanneer dit verhoog kan word

Maandelikse Dankoffer - EFT

Maandelikse Dankoffer - in koevert tydens Kerkdiens

Dankie dat U die inligting met ons deel. Welkom in die Strooidak

bottom of page